Statut klubu

S T A T U T

Krakowskiego Klubu Sportowego ARSENAŁ

 

 ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Krakowski Klub Sportowy Arsenał w skrócie KKS Arsenał zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem kultury fizycznej.
 2. Klub propaguje kulturę fizyczną i sport w duchu olimpizmu, szlachetnej rywalizacji i troski o ciągły rozwój psychofizyczny jego członków. Klub dba o to by członkowie w nim zrzeszeni godnie reprezentowali polski sport tak w kraju jak i poza jego granicami.

§2

 1. Terenem działania Klubu jest obszar województwa małopolskiego, a siedzibą zarządu jest miasto Kraków.
 2. Klub może być członkiem okręgowych i krajowych związków stowarzyszeń o tym samym lub podobnym zakresie działania a także wspólnikiem, udziałowcem i akcjonariuszem spółek handlowych.
 3. Klub w swojej działalności współdziała z organami władzy i administracji państwowej oraz samorządowej, innymi stowarzyszeniami kultury fizycznej i ich związkami sportowymi, a także osobami prawnymi i fizycznymi.

§3

 1. Klub działa w oparciu o przepisy:
  • ustawy prawo o stowarzyszeniach
  • ustawy o kulturze fizycznej
  • ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • niniejszego statutu
 2. Klub posiada osobowość prawną.
 3. Czas trwania niniejszego stowarzyszenia kultury fizycznej jest nieograniczony.

§4

 1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej zrzeszonych w nim członków i sympatyków Klubu.
 2. Do prowadzenia swoich spraw Klub w drodze uchwały Zarządu może zezwolić na zatrudnianie osób w charakterze pracowników lub zleceniobiorców. Zarząd Klubu również w drodze uchwały ustala szczegółowe zasady zatrudniania osób.

§5

Klub Sportowy może posiadać własne godło, odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci.

 

ROZDZIAŁ 2

CELE KLUBU I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§6

Celem działania Kluby jest:

 1. Wszechstronny rozwój i upowszechnianie wszystkich dyscyplin sportu oraz tworzenie warunków do osiągania w wybranych dyscyplinach sportu najwyższego poziomu.
 2. Tworzenie dogodnych warunków dla krzewienia kultury fizycznej i uprawiania sportu szczególnie wśród młodzieży.
 3. Podejmowanie różnorodnych działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych.
 4. Integrowanie działań procesu szkoleniowego z działalnością wychowawczą.

§7

Cele swoje Klub realizuje poprzez:

 1. Działalność wychowawczą i popularyzatorską w zakresie wszystkich dyscyplin sportowych.
 2. Organizowanie zawodów i imprez sportowych, a także udział w zawodach i imprezach sportowych w szczególności ujętych w planach Polskich Związków Sportowych.
 3. Prowadzenia pracy wychowawczej z grupami młodzieży, kształtujące właściwe postawy względem sportu i kultury fizycznej.
 4. Budowę, modernizację i kompleksowe utrzymanie obiektów sportowych a także urządzeń towarzyszących.
 5. Zapewnianie członkom Klubu odpowiednich warunków do uprawiania sportu.
 6. Organizowanie imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym.
 7. Inicjuje i podejmuje wszelkie dozwolone prawem działania zmierzające do realizacji celów statutowych.

§8

Szczegółowy zakres zadań Klubu ustalany jest przez Zarząd Klubu.

 

ROZDZIAŁ 3

CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§9

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych;
 2. Członków wspierających;
 3. Członków honorowych.

§10

 1. Członkami zwyczajny Klubu mogą być:
  • osoby fizyczne uprawiające określoną dyscyplinę sportu (zawodnicy) i biorące udział w zawodach sportowych przeprowadzanych przez organizacje sportowe,  polskie związki sportowe i kluby;
  • pracownicy Klubu i działacze sprawujący funkcje w Klubie i sekcjach sportowych oraz osoby fizyczne, które złożyły pisemną deklarację i zostały przyjęte przez Zarząd na wniosek sekcji sportowej.
 2. Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które zadeklarują wspieranie działalności Klubu finansowo, rzeczowo bądź też w inny sposób.
 3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne wyróżnione przez Klub tytułem „Honorowy członek Krakowskiego Klubu Sportowego Arsenał”.

§11

Osoby małoletnie, mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą należeć do Klubu pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody opiekunów prawnych.

§12

 1. Członkostwo zwyczajne nabywa się na mocy uchwały zarządu klubu, na podstawie złożonej pisemnej deklaracji.
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji;
 3. Uchwała Zarządu Klubu w kwestii przyjęcia nowych członków zwyczajnych i wspierających wymaga zwykłej większości całego składu Zarządu.
 4. Członkowie wspierający będący osobami prawnymi, reprezentowani są w klubie przez jednego wyznaczonego imiennie przedstawiciela.

§13

 1. Członek zwyczajny Klubu ma prawo do:
  1. czynnego i biernego prawa wyborczego, z wyjątkiem osób określonych w § 15 pkt. 1 i 2;
  2. składania opinii, wniosków i postulatów dotyczących funkcjonowania Klubu i działalności jego władz;
  3. uczestnictwa w zajęciach sportowych i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Klub;
  4. korzystania na zasadach określonych przez władze Klubu z urządzeń sportowych i sprzętu będącego własnością Klubu;
  5. noszenia oznaki i stroju w barwach Klubu;
  6. bezpłatnego wstępu na wszystkie imprezy organizowane przez Klub.
 2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu;
  2. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Klubu;
  3. regulaminowego opłacania składek członkowskich.

§14

 1. Osoby małoletnie do czasu uzyskania pełnej zdolności do czynności prawnych posiadają jedynie czynne prawo wyborcze.
 2. Nowo wstępujący do Klubu członkowie nabywają bierne prawo wyborcze po okresie 2 lat kalendarzowych od daty uchwały Zarządu Klubu przyznających im status członka zwyczajnego.

§15

 1. Członek wspierający ma prawo:
  1. uzyskiwania informacji o działaniach Klubu i jego efektach;
  2. uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu bez prawa wyborczego;
  3. bezpłatnego wstępu na wszystkie imprezy organizowane przez Klub.
 2. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu.
 3. Członek honorowy Klubu ma prawo:
  1. składania wniosków uczestnictwa we wszystkich działaniach Klubu;
  2. uzyskiwania informacji o działaniach Klubu i jego efektach;
  3. uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu bez prawa wyborczego;
  4. bezpłatnego wstępu na wszystkie imprezy organizowane przez Klub
 4. Członek honorowy Klubu jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

§16

Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Klubu.
 2. Prawomocnego orzeczenia Sądu w postaci pozbawienia praw publicznych.
 3. Wykluczenie na podstawie uchwały przez Zarządu Klubu:
  1. za działalność sprzeczną z statutem, bądź uchwałami władz Klubu;
  2. z powodu nie uczestniczenia w pracach Klubu;
  3. za niepłacenie składek członkowskich przez okres 6 miesięcy po uprzednim pisemnym upomnieniu przez Zarząd Klubu
 4. Śmierci członka.
 5. Likwidacji członka bądź postawienia go w stan upadłości.

§17

 1. Od uchwały Zarządu, o której mowa w § 17 pkt. 3 członkowi przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia, które należy wnieść za pośrednictwem Zarządu w terminie 21 dni od otrzymania zawiadomienia o uchwale. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
 2. Do czasu rozpatrzenia wniesionego odwołania, o którym mowa w pkt. 1 przez Walne Zgromadzenie, uchwała Zarządu o wykluczeniu członka powoduje zawieszenie jego praw członkowskich wymienionych w § 13 pkt. 1.

§18

Członkowie Klubu za wzorowe wykonywanie swych obowiązków, osiągnięcia sportowe jak też aktywny udział w pracach na rzecz Klubu mogą być wyróżniani i nagradzania przez władze Klubu.

§19

 1. Za nieprzestrzeganie Statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz Klubu mogą być nakładane na członków przez Zarząd Klubu kary w postaci: upomnienie, ostrzeżenie, nagana, czasowe pozbawienia praw członkowskich lub wykluczenie z Klubu.
 2. Postępowanie dyscyplinarne przeciwko członkom Klubu wszczyna i przeprowadza Zarząd Klubu, a przeciwko członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej powołana przez Zarząd Klubu specjalna Komisja Dyscyplinarna.
 3. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz środki odwoławcze określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

 

ROZDZIAŁ 4

WŁADZE KLUBU

§20

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zgromadzenie.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

§21

 1. Kadencja władz trwa 5 lat a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie.
 2. Uchwały władz Klubu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy osób uprawnionych do głosowania przy zastrzeżeniu wyjątków określonych w niniejszym Statucie.
 3. Władzom Klubu przysługuje prawo kooptacji członków do swego składu w razie powstania wakatu, jednakże liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 liczby osób w danym organie pochodzących z wyboru.

§22

 1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd Klubu.
 2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się co 5 lat i musi być zwołane w terminie do 30 dni od daty upływu kadencji.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Klubu w razie zaistnienia ważnej potrzeby na podstawie własnej uchwały.
 5. W przypadku gdy liczba członków Klubu przekroczy 50 osób, w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą delegaci wybierani przez członków zwyczajnych.
 6. Tryb wyłonienia delegatów określa zarząd Klubu.

§23

Do kompetencji Walnego Zgromadzenie należy:

 1. Uchwalanie i dokonywanie zmian Statutu Klubu.
 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności władz Klubu.
 3. Udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 4. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu;
 5. Określanie głównych kierunków działalności programowej i polityki finansowej Klubu;
 6. Nadawanie godności Członka Honorowego;
 7. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania sekcji i Klubu bądź o czasowym ich zawieszeniu.
 8. Rozpatrywanie odwołań od decyzji i uchwał Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz w sprawach dyscyplinarnych.

§24

 1. Walne Zgromadzenie ma prawo podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. Gdy w pierwszym terminie nie zbierze się wymagane quorum, Zarząd zwołuje ponownie Walne Zgromadzenie w wyznaczonym dodatkowym terminie, nie później jednak niż 30 dni od pierwszego terminu Walnego Zgromadzenia. Podejmowanie uchwał podczas dodatkowego terminu Walnego Zgromadzenia nie wymaga obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
 2. Walne Zgromadzenie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, przy czym obrady otwiera Prezes, po czym następuje wybór przewodniczącego, sekretarza zebrania i uchwalenie programu oraz regulaminu obrad a także regulaminu wyborów.

§25

W przypadku nieudzielania absolutorium Zarządowi bądź niektórym jego członkom Walne Zgromadzenie może zobowiązać Zarząd bądź te osoby do dopełnienia w wyznaczonym terminie określonych czynności.

§26

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Klubu zawiadamia co najmniej 14 dni przed terminem zwołania zebrania.

§27

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane na podstawie:
  1. uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów;
  2. wniosku całego składu Komisji Rewizyjnej;
  3. wniosku zgłoszonego przez co najmniej 3/4 ogólnej liczby członków Klubu;
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Klubu w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

§28

 1. Zarząd Klubu składa się z 4 do 6 członków w tym prezesa, wiceprezesa skarbnika i sekretarza.
 2. Zarząd Klubu jest wybierany przez Walne Zgromadzenie spośród członków Klubu.
 3. Zarząd Konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, wybierając ze swego grona prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza.
 4. Prezes Zarządu kieruje i organizuje pracą tego organu.
 5. W razie podejmowania uchwał przez Zarząd którego skład jest parzysty przy równym podziale głosów, głos prezesa Zarządu jest decydujący.
 6. Prezes zwołuje posiedzenia Zarządu w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 7. W zebraniach Zarządu Klubu mogą barć udział z głosem doradczym: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Klubu, kierownicy sekcji sportowych a także główny księgowy.
 8. Regulamin prac Zarządu uchwala Zarząd.

§29

Do kompetencji Zarządu w szczególności należą:

 1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu.
 2. Realizowanie wytycznych i uchwał Walnego Zgromadzenia.
 3. Kierowanie działalnością oraz zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu.
 4. Uchwalanie rocznych planów działalności programowej i finansowej Klubu.
 5. Zatwierdzanie rocznego bilansu i innych sprawozdań finansowych.
 6. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych Klubu.
 7. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Klubu.
 8. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń członków Klubu.
 9. Uchwalanie wysokości składki członkowskiej, wpisowego oraz terminów ich płatności.
 10. Przyjmowanie i wykreślanie członków zwyczajnych i wspierających Klubu.
 11. Podejmowanie uchwał w sprawach Klubu nie zastrzeżonych do właściwości innych władz.
 12. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na utrzymanie i rozwój Klubu.
 13. Podejmowanie uchwał w sprawie działalności sekcji sportowych, powoływanie nowych sekcji oraz przynależności Klubu do związków i stowarzyszeń sportowych.
 14. Wyróżnianie i nagradzanie członków Klubu oraz nakładanie kar, jak również rozpatrywanie sporów, wszczynanie i prowadzenie postępowania dyscyplinarnego.

§30

Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:

 1. Śmierci.
 2. Złożenia pisemnej rezygnacji.
 3. Prawomocnego orzeczenia sądowego o utracie praw publicznych.
 4. Decyzji Zarządu o wykluczeniu z władz w przypadku kolejnych trzech nieusprawiedliwionych nieobecności w posiedzeniach Zarządu.

§31

 1. Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu reprezentują Klub na zewnątrz w szczególności wobec organów państwowych i samorządowych, przed Sądami jak też wobec osób fizycznych i prawnych.
 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie prezesa  wraz z innym członkiem Zarządu, bądź dwóch członków Zarządu wraz ze Skarbnikiem.

§32

 1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem nadzoru, niezależnym od Zarządu Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków w tym Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza, wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
 3. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem celowości i gospodarności przedsiębranych działań.
 4. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawach udzielenia absolutorium Zarządowi.
 5. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych oraz żądania wyjaśnień i usunięcia nieprawidłowości. 
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§33

 1. W celu stworzenia członkom możliwości uprawiania różnych dyscyplin sportu i prowadzenia szkolenia specjalistycznego Zarząd Klubu powołuje sekcje sportowe.
 2. Na czele każdej sekcji stoi Kierownik, każdorazowo powoływany przez Zarząd Klubu na okres kadencji, która upływa wraz z końcem kadencji Zarządu.
 3. Szczegółowe zasady działania sekcji a także zakres uprawnień i obowiązków  Kierownika określa regulamin zatwierdzany przez Zarząd Klubu.

 

ROZDZIAŁ 5

MAJĄTEK KLUBU

§34

Majątek Klubu stanowią:

 1. Nieruchomości.
 2. Ruchomości.
 3. Fundusze, na które składają się:
  1. wpisowe i składki członków;
  2. subwencje, darowizny i zapisy
  3. dotacje na zadania zlecone;
  4. środki uzyskane z działalności statutowej;
  5. inne wpływy
 4. Inne prawa majątkowe (wierzytelności).

§35

            Zasady gospodarki finansowej Klubu ustala Zarząd Klubu.

§36

W zakresie stosunków majątkowych Klub nie może:

 1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych w pkt. 2-4  „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu.
 4. Dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§37

Wszelkie postanowienia zmierzające do uszczuplenia majątku Klubu wymagają uchwały podjętej większością 2/3 głosów wszystkich członków Zarządu.

 

ROZDZIAŁ 6

LIKWIDACJA KLUBU

§38

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 3/4 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Klubu, Walne Zgromadzenie podejmuje jednocześnie uchwałę w sprawie przeznaczenia majątku Klubu, a także powołuje Likwidatora oraz określa jego prawa i obowiązki.