Walne Zgromadzenie KKS Arsenał

Kraków, dnia 18 sierpnia 2020 roku


Krakowski Klub Sportowy „Arsenał”
Kraków, ul. Margaretek 31

Do: Członków Krakowskiego Klubu Sportowego „Arsenał”

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

Zarząd Krakowskiego Klubu Sportowego ARSENAŁ informuje, iż na dzień 19 września 2020 roku zwołane zostało Walne Zgromadzenie Krakowskiego Klubu Sportowego „Arsenał”.

Zgodnie z przyjętym na podstawie Statutu Klubu sposobem zwoływania i procedowania Walnego Zgromadzenia poniżej przedstawiamy kandydatury na delegatów zaproponowanych przez członków Klubu na przedmiotowe Zgromadzenie.


Jeśli wyraża Pan(i) zgodę na zaproponowanych delegatów, proszę o odesłanie załączonego załącznika nr 1 z podpisem i datą na adres korespondencyjny:

KKS Arsenał Tomasz Izbiński
ul. Petrażyckiego 77E m. 5
30-399 Kraków

lub

drogą elektroniczną (forma skanu PDF) na adres: klub@kksarsenal.pl
w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Jeśli którakolwiek z zaproponowanych kandydatur nie odpowiada Pani/Panu, proszę o skreślenie jej (ich). W pozycjach wykropkowanych można zgłosić swojego kandydata lub kandydatów na delegatów na Walne Zgromadzenie.


Brak odpowiedzi w zakreślonym terminie uważany będzie za aprobatę zaproponowanych kandydatów.

Jednocześnie Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo zmiany miejsca Walnego Zgromadzenie z uwagi na sytuację pandemiczną na terenie kraju.

Ostateczne miejsce Zgromadzenia Walnego zostanie przedstawione w terminie do 12 września 2020.

  1. Pismo przewodnie

  2. Załącznik 1 – Lista delegatów

  3. Program Zgromadzenia Walnego